Regulamin Konkursu “Układanki Ułóż się z nami”

§1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwą „Układanki Ułóż się z nami” (dalej: „Konkurs”).
 • 1.2 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Advox sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11, 61-006 (dalej: Organizator).
 • 1.3 Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie wydarzenia PHPers Summit 2022.
 • 1.4 Konkurs będzie trwał 24.06.2022.

§2 Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

 • 2.1 Zadanie konkursowe polega na złożeniu dostępnej na stoisku Organizatora kostki-układanki w najkrótszym możliwym czasie. Czas złożenia będzie mierzony przez osoby obsługujące stoisko za pomocą stoperów z poziomu telefonów. Wyniki zostaną zapisane przez obsługę w odpowiednim dokumencie w Excelu.
 • 2.2 W konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy bez względu na wiek pod warunkiem, że jest uczestnikiem wydarzenia PHPers Summit 2022 (dalej: Uczestnik).
 • 2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 • 2.4 Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.
 • 2.5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).
 • 2.6 W konkursie zostaną przyznane nagrody:
  -za udział: zaślepka Advox
  -za zajęcie 2 i 3 miejsca: lokalizator GPS Noti One oraz podkładka pod komputer Advox
  za zajęcie I miejsca: hulajnoga elektryczna XIAOMI Mi Electric Scooter 3 Czarny
 • 2.7 Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w trakcie wydarzenia PHPers Summit 2022 na ostatniej przerwie trwającej między 18:15 a 18:20.
 • 2.8 Nagroda będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagrody, ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 • 2.9 Wydanie nagrody laureatowi Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§3 Dane osobowe

 • 3.1 Organizator (Advox sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11, 61-006, pod numerem KRS 0000968018, NIP 6182109064) jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
 • 3.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.
 • 3.3 Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.
 • 3.4 Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 4.3 powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu, obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika.
 • 3.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
 • 3.6 Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia.
 • 3.7 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 • 4.1 Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie do 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na Stronie Internetowej.
 • 4.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 • 4.3 Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 5.1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 • 4.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostanąpowiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§5 Postanowienia końcowe

 • 5.1 Regulamin jest dostępny na strony internetowej Organizatora.
 • 5.2 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.