Dla osób wizytujących naszą siedzibę w związku z monitoringiem

Szanowni Państwo, w związku z instalacją monitoringu wokół siedziby ADVOX Sp. z o.o. prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela Kim jesteśmy?
ADVOX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (61-006) Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968018 posiadająca nr NIP: 618-210-90-64 oraz nr REGON: 301224011 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Patrycją Migaszewską wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@advox.pl lub listem na adres siedziby.
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia. Dodatkowo nagrania pochodzące z monitoringu mogą posłużyć Administratorowi jako dowody w toczących się postępowaniach w celu zapewnienia realizacji roszczeń.
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, firmy konsultingowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpeiczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcą w zakresie i w granicach obowiązującego prawa, szczególności organom ścigania, jeżeli będą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony na poczet ewentualnych roszczeń w toczącym się postępowaniu.
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Jakie przysługują mi prawa?
  • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
  • Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
  • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO
  • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw
Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Czy muszę podać swoje dane?
Siedziba administratora danych oraz teren wokół niej, objęta jest monitoringiem.
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?
Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. W celu określenia uprawnień plików cookies edytuj ustawienia w swojej przeglądarce.