Dla osób fizycznych zapisujących się na webinary, szkolenia online i inne

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszymi wydarzeniami: zapisaniem się na webinarium, udziałem w konkursie, szkoleniu, itp. W związku z koniecznością podania danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z zasadami ich przetwarzania..

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela Kim jesteśmy?
ADVOX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (61-006) Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968018 posiadająca nr NIP: 618-210-90-64 oraz nr REGON: 301224011 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych przekazanych w celu rejestracji w evencie.
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Patrycją Migaszewską wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@advox.pl lub listem na adres siedziby.
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Rejestracji na prowadzone przez nas webinarium/szkolenie, itp.
 • Udziału w konkursie
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgody
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, oferowania usług własnych, ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, statystyka własna
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jak obowiązku prawnego ciążącego na nas w przypadku odprowadzanie podatku od nagród w organizowanych przez Administratora konkursach
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Pani//Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach i mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), czyli zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, dane nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofanie zgody lub wyrażenia sprzeciwu. W tym celu należy kontaktować się naszym IOD wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@advox.pl lub pisząc do siedziby spółki w Poznaniu, przy ul. Blacharskiej 11
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Jakie przysługują mi prawa?
 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
 • Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
 • Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: rodo@advox.pl Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie 12-14 RODO
 • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw
Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Czy muszę podać swoje dane?
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu zarejestrowania się na oferowany przez nas event. Podanie innych danych ze względu na konieczność odprowadzenia należnego podatku od wygranej w konkursie może powodować konieczność podania szerszego zakresu danych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości wzięcia udziału w danym evencie.
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?
Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.