Dla dostawców towarów i usług
ADVOX Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w związku z działaniami związanymi z próbami zwarcia umowy współpracy w zakresie sprzedawanych/zakupywanych towarów i usług prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z zasadami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela Kim jesteśmy?
ADVOX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (61-006) Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968018 posiadająca nr NIP: 618-210-90-64 oraz nr REGON: 301224011 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oznacza to decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Patrycją Migaszewską wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@advox.pl lub listem na adres siedziby.
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, itp.
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, a także oferowanie usług własnych
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgody jeżeli przetwarzać będziemy szerszy zakres danych, niż dane niezbędne do obsługi transakcji finansowych
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpeiczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu dla których zgoda przetwarzanie została pozyskana, w zależności co nastąpi wcześniej.
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Jakie przysługują mi prawa?
 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
 • Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
 • Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: privacy@ardaghgroup.com Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie 12-14 RODO
 • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw
Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień od naszego Inspektora Ochrony danych nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Czy muszę podać swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?
Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Dostawca usług. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www, itp.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. W celu określenia uprawnień plików cookies edytuj ustawienia w swojej przeglądarce.