POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

W ramach odwiedzin naszej strony oraz skorzystania z formularza kontaktowego lub innej podanej formy kontaktu informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych firma: Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna jako Administrator w sposób zautomatyzowany gromadzi Pani/Pana dane i staje się ich administratorem.

Pełne dane administratora Twoich danych osobowych to:

 • Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna,
 • Siedziba: ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz,
 • Biuro: ul. Blacharska 11, 61-005 Poznań
 • NIP: 6182109064, REGON: 301224011

Możesz się z nami skontaktować:

Możesz się także skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych:

 • mailowo: rafal@advox.pl,
 • telefonicznie: +48503193554
 • drogą pocztową: ADVOX Studio, ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz

Celem potwierdzenia najwyższych standardów, jakimi kieruje się w ramach swojej działalności Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna informujemy, że ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółce Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna, co szczegółowo opisaliśmy w punkcie drugim: "UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH".

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach wynajętych przez Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna i zabezpieczone przez dostawcę usługi, która zawiera automatyczne funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez wskazane w formularzach informacje dotyczące danych kontaktowych ( np. imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail),
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności GDPR [Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ADVOX Studio stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności (Privacy Shield) jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi Administratora danych osobowych:

 • Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna
 • Siedziba: ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz
 • Biuro: ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań
 • e-mail: marta@advox.pl
 • tel. kom: 505-525-979

II. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

Dostępu do danych- w każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Sprostowania danych- masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Usunięcia danych- masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzane danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez ADVOX Studio,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADVOX Studio.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Ograniczenia przetwarzania danych- masz prawo żądać, żeby ADVOX Studio ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADVOX Studio sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie danych przez ADVOX Studio jest niezgodne z prawem (gdy wolisz, żeby ADVOX Studio ograniczył wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać),
 • ADVOX Studio nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.
 • Przenoszenia danych- odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADVOX Studio- masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez ADVOX Studio Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes ADVOX Studio. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl
 • Cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)- masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu mailowego: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważasz, że ADVOX Studio przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

III. CEL, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Uzyskane automatycznie dane przetwarzane są przez Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna wyłącznie w celach kontaktowych do momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon,) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana zapytania.

Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, poprzez skierowanie pisemnej deklaracji na adres wskazany w punkcie pierwszym: "INFORMACJE OGÓLNE", jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody i skutkuje w konsekwencji brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

W przypadku skorzystania z umieszczonych na stronie www.advox.pl formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku innej formy kontaktu – podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości i nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji świadczonej przez nas usługi- firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów. Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane będą Twoje dane:

POLITYKA COOKIES

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies - może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej w zakresie, w jakim wykorzystuje ona pliki cookies.

Prywatność użytkowników korzystających z usług naszej firmy jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin www.advox.pl.

Danych tych nikomu nie udostępniamy i służą jedynie do prawidłowego korzystania z naszej strony. Zbierane przez www.advox.pl dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec klientów, takich jak wysyłanie firmowej korespondencji oraz obsługa klienta.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas, jaki spędzasz na stronie, oraz informacje o stronach, które otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do przechowywania informacji takich jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz stronę www.advox.pl. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu jak np. pola formularzy.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych i zgodnych z regulaminem Google Analytics.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: rafal@advox.pl bądź marta@advox.pl

ikona w tle
ikona w tle
ikona w tle
ikona w tle
ikona w tle
_PP_IMAGE_6_ALT_
_PP_IMAGE_7_ALT_